12,0 Άμεσα
13,8 Άμεσα
7,5 Άμεσα
5,8 Άμεσα
5,2 Άμεσα
7,2 Άμεσα
8,4 Άμεσα
10,0 Άμεσα
6,8 Άμεσα
19,8 Άμεσα
18,0 Άμεσα
18,8 Άμεσα
18,0 Άμεσα
18,0 Άμεσα
19,8 Άμεσα
18,0 Άμεσα
18,0 Άμεσα
21,0 Άμεσα
9,1 Άμεσα
17,0 Άμεσα
7,6 Άμεσα
9,4 Άμεσα
7,8 Άμεσα