36,8 Στο κατάστημα
22,3 Στο κατάστημα
32,6 Στο κατάστημα
32,7 Άμεσα
7,6 Άμεσα
6,9 Άμεσα
176,4 Άμεσα
5,0 Άμεσα
84,0 Άμεσα
66,2 Άμεσα
6,9 Άμεσα
147,0 Άμεσα
11,6 Άμεσα